Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp

Số 49/3, đường TX38, P. Thạnh Xuân, Q. 12, Tp HCM
thanhlamhcm1@dtsoftvn.com
Mạng xã hội:
0
Kế toán hành chính sự nghiệp
  • Số lượng :
  • Lượt xem: 727
  • Mô tả ngắn:

    Phần mềm kế toán KTHC dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp đáp ứng được đầy đủ và phù hợp với các chế độ kế toán, chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính của Bộ Tài Chính quy định

  • Liên hệ
  • Đặt hàng
  • Thông tin
  • Bình luận

Phần mềm kế toán HCSN.Net2018 dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp đáp ứng được các Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ TC, Thông tư số 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước, Thông tư số 162/TT-BTC ngày 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý TSCĐ, Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014, Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 của Tổng giám đốc KBNN.

 

Các chức năng chính của Phần mềm KTHC bao gồm:
1.      Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản  theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung (nhập và in chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối).
2.      Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, vật liệu dụng cụ, khoản phải thu, khoản phải trả, tạm ứng, Kế toán kho, Kế toán tài sản, Đầu tư Tài chính, Dự toán hoạt động, Tạm thu, Cam kết chi, Thu hoạt động, Chi phí hoạt động, Viện trợ và vay nợ nước ngoài, Thu phí được khấu trừ để lại, Doanh thu tài chính, Doanh thu SXKD-DV,  các Chi phí theo thu, Thuế GTGT, ...) theo từng chức năng sau:
- Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết.
- Tra cứu các chứng từ và chi tiết kế toán theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra .
- Xem và kết xuất các sổ kế toán chi tiết.
- Kết xuất các báo cáo kế toán chi tiết.
3.      Tự động kết xuất các Báo cáo Tài chính như Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp),    Thuyết minh báo cáo tài chính và Báo cáo Tài chính đơn giản.
4.      Tự động kết xuất các Báo cáo Quyết toán như Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ để lại, Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình dự án, Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra Tài chính, Thuyết minh báo cáo quyết toán.
5.      Tự động kết xuất các Báo cáo kho bạc như Bảng kê chứng từ thanh toán, Giấy đề nghị thanh toán Tạm ứng, Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi, Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách, Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách.
 
 Sản phẩm và Dịch vụ đoạt Giải thưởng Sao Khuê năm 2014
Sản phẩm cùng loại