Phần mềm Kế toán doanh nghiệp

Phần mềm Kế toán doanh nghiệp

Phần mềm Kế toán doanh nghiệp

Số 49/3, đường TX38, P. Thạnh Xuân, Q. 12, Tp HCM
thanhlamhcm1@dtsoftvn.com
Mạng xã hội:
0
Phần mềm Kế toán doanh nghiệp
  • Thông tin
  • Bình luận

Phần mềm kế toán doanh nghiệp dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị doanh nghiệp đáp ứng được chế độ kế toán theo

Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiêp vừa và nhỏ (thay thế QĐ 48/2006/QĐ-BTC).

Quyết định số 48/2006 /QĐ - BTC ngày 14/9/2006 về Chế độ kế toán áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp

Thông tư số: 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC về Luật Quản lý Thuế


►Phần mềm đáp ứng được việc quản lý kế toán cho các loại hình doanh nghiệp:

✤ Xây dựng

✤ Thương mại

✤ Sản xuất, kinh doanh

✤ Dịch vụ, du lịch

►Phần mềm KTDN có giao diện riêng cho từng vị trí kế toán:

✤ Kế toán Tiền quỹ

✤ Kế toán Kho

✤ Kế toán công nợ

✤ Kế toán bán hàng

✤ Kế toán Lương và Bảo hiểm

✤ Kế toán tài sản

…..

✤ Kế toán tổng hợp

►Cấu trúc phần mềm

►Giới thiệu tổng quan

✤ Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản  theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung (nhập chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối số phát sinh)

✤ Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (Tiền mặt, Tiền gửi, Nguồn vốn kinh doanh, Chi phí SXKD, Doanh thu và thu nhập, Bán hàng, Thuế GTGT, VLNL, Thành phẩm, Công nợ phải thu phải trả, tạm ứng, TSCĐ…)

✤ Tự động kết xuất các báo cáo thuế:

• Các báo cáo thuế giành cho doanh nghiệp có thực hiện khấu trừ thuế (các mẫu Tờ khai GTGT, Bảng kê bán ra, Bảng kê mua vào…)

• Các báo cáo thuế giành cho doanh nghiệp tính thuế trực tiếp (các mẫu Tờ khai GTGT, Bảng kê bán ra…)

✤ Dữ liệu được tự động tích hợp với phần mềm HTKK của Bộ Tài chính

✤ Tự động kết xuất các báo cáo, sổ kế toán theo các Quyết định, Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (dành cho Doanh nghiệp lớn) và Quyết định số 48/2006 /QĐ - BTC ngày 14/9/2006 (dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ):

• Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

• Sổ kế toán: Tất cả các sổ sách kế toán đáp ứng theo thông tư, quyết định (Các Sổ nhật ký chung, Nhật ký chứng từ…., các sổ Kế toán chi tiết cho các tài khoản…)

►Ưu điểm phần mềm

Chức năng Tra cứu các chứng từ và kế toán chi tiết.Chức năng Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết.

Xem và kết xuất các sổ kế toán chi tiết.

Chức năng tự động tính hao mòn tài sản, thanh lý tài sản...

Chức năng Tự động kết chuyển, tính phân phối lãi...

Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Người dùng chỉ phải nhập chứng từ, máy tự động kết xuất tất cả các sổ sách, báo cáo. Nhập chứng từ kế toán đơn giản, tại cùng một nơi; truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt. Font chữ Unicode.

Sản phẩm cùng loại